Zásady ochrany osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ nám udeľujete súhlas s posielaním emailov o našich ponukách. Ak sa rozhodnete neprijímať ďalšie emaily, kedykoľvek sa môžete odhlásiť na konci každého emailu.

Softvér si váži súkromie každej osoby, ktorá navštevuje naše webové stránky. Táto zásada ochrany osobných údajov upozorňuje na normy a podmienky, ktorými Softvér chráni súkromie informácií, ktoré poskytujú návštevníci stránok na World Wide Web, ktoré vlastní a prevádzkuje Softvér, vrátane Softvéru a Softvéru. Táto zásada ochrany osobných údajov upozorňuje na naše postupy pri zbieraní informácií a spôsoby, akými sa vaše informácie môžu používať. Táto politika sa môže meniť, preto sa pravidelne vráťte a prečítajte si tieto informácie.

A. Osobne údaje:

Softvér zvyčajne dostáva špecifické údaje o svojich návštevníkoch webových stránok iba vtedy, keď takéto informácie sú poskytnuté dobrovoľne, napríklad keď naši návštevníci požiadajú o informácie, zakúpia alebo sa prihlásia na služby, otvoria tiket s požiadavkou na zákaznícku podporu, poskytujú informácie v životopise pre pracovné príležitosti alebo nám posielajú e-mail. Samozrejme, niektoré z týchto aktivít vyžadujú, aby ste nám poskytli informácie, ako napríklad pri nákupe, použití kreditnej karty na platbu za služby, odoslaní životopisu alebo požiadavke na určité informácie. Keď poskytnete osobne identifikovateľné informácie The Software prostredníctvom jednej z našich webových stránok, budú použité na uspokojenie vášho konkrétneho požiadavky. Vo väčšine prípadov budete mať možnosť vybrať si, či chcete, alebo nechcete, aby The Software používal tieto informácie na ďalšie účely. The Software si vyhradzuje právo, podľa svojho uváženia, poslať vám bulletiny a ďalšie dôležité informácie o vašich službách od The Software. Ak nedostaneme akékoľvek pokyny od vás, The Software môže použiť informácie, ktoré poskytnete, na informovanie vás o ďalších službách a produktov od rodiny spoločností The Software, názorových agentov The Software a ďalších poskytovateľov tovarov a služieb, s ktorými The Software spolupracuje a ktorých ponuky by vás mohli zaujímať.

Príklady v týchto materiáloch nie sú zárukou zárobku ani istotou zisku. Možnosť zárobku je úplne závislá od osoby používajúcej náš produkt, nápady, techniky a úsilie, ktoré vynaloží. Nenazývame to schémou na „neziskový zisk“ a ani by ste na to nemali tak nazerať.

B. Neosobne identifikovateľné (generické) informácie:

Všeobecne používa Software automaticky zazbierava niektoré genericke informácie. Genericke informácie neodhalia totožnosť návštevníka. Zvyčajne obsahujú informácie o internetovej adrese pridelené počítaču, počet a frekvenciu návštevníkov a navštívené stránky Softwaru. Softwar tieto informácie zazbiera pre obmedzený účel stanovenia zákazníckej služby a potrieb webových stránok. Dosiahneme to použitím určitých technológií, vrátane “cookie” (technológie, ktorá môže byť použitá na poskytnutie návštevníkovi prispôsobených informácií o službách Softwaru). Software nespojuje informácie zozbierané týmto spôsobom s akýmikoľvek osobne identifikovateľnými informáciami. Môžete nastaviť svoj prehliadač tak, aby vás informoval, keď dostanete cookie a môžete ho odmietnuť.

C. Vaša Softvéru hostovaná webová stránka, server, nástenky, fórum, Tretie strany stránky:

Informácie, ktoré zverejníte na verejnom mieste, vrátane akejkoľvek nástenky, chat miestnosti alebo webovej stránky, ktorú The Software pre Vás hostí ako súčasť služieb The Software, sú dostupné pre každého, kto navštívi dané miesto. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré zverejníte na týchto miestach. Okrem toho webové stránky The Software obsahujú odkazy na stránky, ktoré patria tretím stranám, ktoré nemajú žiadny vzťah k The Software. The Software nemôže chrániť žiadne informácie, ktoré môžete zverejniť na týchto stránkach, a odporúča, aby ste si prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto stránok, ktoré navštívite.

D. Výnimky a obmedzenia:

Napriek vyššie uvedenému a v súlade s platnými zákonmi, Softvér plne spolupracuje so štátnymi, miestnymi a federálnymi úradníkmi v rámci akéhokoľvek vyšetrovania týkajúceho sa akéhokoľvek obsahu (vrátane osobných alebo súkromných elektronických komunikácií odosielaných Softvérom) alebo údajných nezákonných činností akéhokoľvek používateľa Služby a prijíma primerané opatrenia na ochranu svojich vlastníckych práv. Za účelom vykonávania takejto spolupráce a opatrení a v súlade s platnými zákonmi môže byť požadované odhalenie identifikovateľných osobných údajov. Okrem toho si Softvér môže zvoliť monitorovať oblasti komunikácie akéhokoľvek druhu, aby sa splnil akýkoľvek zákon, predpis alebo požiadavka vlády; ak je takéto odhalenie nevyhnutné alebo vhodné pre prevádzku Softvéru; alebo na ochranu práv alebo majetku Softvéru alebo iných osôb. V súvislosti s potenciálnou predajom alebo prevodom akéhokoľvek záujmu v Softvéri a Softvéri a ďalších stránkach vlastnených spoločnosťou si Softvér vyhradzuje právo predaja alebo prenosu vašich informácií (vrátane, ale nie obmedzené na meno, adresné informácie a ďalšie informácie, ktoré ste poskytli Softvéru) tretej strane, ktorá sa zameriava na komunikačné produkty alebo služby; súhlasí byť nástupníkom Softvéru, pokiaľ ide o udržiavanie a ochranu informácií zhromažďovaných a udržiavaných Softvérom; a súhlasí s povinnosťami tohto vyhlásenia o ochrane súkromia.