Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vášho používania webovej stránky. Táto Zmluva predstavuje celý a jediný dohovor medzi vami a spoločnosťou The Software v súvislosti s vaším používaním webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyhlásenia, záruky a/alebo porozumenia v súvislosti s webovou stránkou. Môžeme zmenu Zmluvy čas od času urobiť a to výhradne v našom uvážení, bez konkrétneho upozornenia vám. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste Zmluvu skontrolovať pred používaním webovej stránky. Vaším pokračujúcim používaním webovej stránky a/alebo služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia obsiahnuté v Zmluve, ktorá je v platnosti v danom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webové stránky a služby sú k dispozícii iba pre osoby, ktoré môžu uzavrieť právne záväzné zmluvy podľa platného práva. Webové stránky a služby nie sú určené pre použitie osôb mladších ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať webové stránky a/s alebo získať prístup ku službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán. TheSoftware nezastupuje ani nezaručuje, že tieto popisy sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná za akúkoľvek neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom a spotrebiteľmi koncových produktov. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nezodpovedá vám ani tretej strane za akýkoľvek nárok v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SÚŤAŽE

Od času k času TheSoftware ponúka promočné ceny a iné ocenenia prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií v súvislosti s príslušným registračným formulárom súťaže a súhlasom s oficiálnymi pravidlami súťaže aplikovateľnými na každú súťaž sa môžete zapojiť a získať šancu vyhrať promočné ceny ponúkané každou súťažou. Pre zapojenie sa do súťaží uvedených na webovej stránke musíte najprv úplne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných údajov o registrácii do súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje o registrácii do súťaže, ak sa výlučným rozhodnutím TheSoftware zistí, že: (i) porušujete akúkoľvek časť Zmluvy; a/alebo (ii) poskytnuté údaje o registrácii do súťaže sú neúplné, podvodné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie údajov kedykoľvek zmeniť, podľa vlastného uváženia.

LICENCIA POSKYTNUTIA

Ako používateľ Webovej stránky máte udelenú neexkluzívnu, neprenosnú, odvolateľnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie Webovej stránky, obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware si môže kedykoľvek pre akýkoľvek dôvod ukončiť túto licenciu. Webovú stránku a obsah môžete používať na jednom počítači pre vaše vlastné osobné, nekomerčné použitie. Ľubovolaná časť Webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb sa nesmie reprodukovať v žiadnej forme ani sa nesmie zapojiť do žiadneho systému pre vyhľadávanie informácií, elektronického alebo mechanického charakteru. Nesmiete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, prenajímať, predávať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, inžinierstvo spätného zamerania alebo prenášať Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. TheSoftware si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udeľované v dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér ani rutinu na interferenciu alebo pokus o interferenciu s riadnym fungovaním Webovej stránky. Nesmiete vykonávať žiadne opatrenia, ktoré by nadmerne zaťažovali infraštruktúru TheSoftware. Vaše právo používať Webovú stránku, obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

AUTORSKÉ PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné otázky týkajúce sa Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a Služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práv duševného vlastníctva). Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálu zo Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb automatizovanými prostriedkami alebo akoukoľvek inou formou scrapovania odpojenia údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia priamym alebo nepriamym spôsobom zbierky, zostavy, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nemáte žiadne vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály zobrazené na alebo prostredníctvom Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb od spoločnosti TheSoftware neznamená odrieknutie sa akéhokoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafické prvky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazené na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Použitie akékolvek ochranné známky bez písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBSTRÁNKU, SPOLUVÝTVARÁNIE, „FRAMOVANIE“ A/ALI ODKAZOVÁNIE JE ZAKÁZANÉ

Ak TheSoftware neudelí výslovné povolenie, nikto nesmie hyperlinkovať Webstránku ani jej časti (vřatane, no nie obmedžene len na, logá, ochránené značky, brandovač nab, autorské matériály) na svoju webstránku alebo webové miesto zařady. Okrem toho je striktneše zakázané „framovať“ Webstránku a/alebo odvolávať sa na Jednotný zdrojoví lokalizátor („URL„) Webstránky v akejkoľvek koberciálnej alebo nekoberciálnej mediálnej reklame bez predchódzajúceho, výslovného, písomného povolenia spoločnosti TheSoftware. Výslovne súhlasíte s tǒžbou Koberátora odstrániť alebo ukončiť akúkolvek takúto obsah alebo činnosť. Svdumé potvrdzéte, že budete následkne zodpovedný za škody, ktoré s tím souvisia.

UPRAVOVANIE, VYMAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo vymazávať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER PRE ZÁKODY SPOSOBENÉ PREBERANÍM

Navštevníci sťahujú informácie zo stránky na vlastné riziko. TheSoftware nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodených počítačových kódov, vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OCHRANA

Súhlasíte, že budete platiť náhradu a že budete TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a pobočiek, ako aj každého z ich príslušných členov, členov výboru, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupracovníkov a/alebo iných partnerov, oslobodiť od akýchkoľvek nárokov a požiadaviek tretích strán, vrátane všetkých nákladov (vrátane rozumne odvodených právnických poplatkov), škôd, súdnych sporov, nákladov, požiadaviek a/alebo rozsudkov, ktoré vyplývajú z vášho používania Webových stránok, Služieb, Obsahu a/alebo účasti v akejkoľvek súťaži, z vášho porušenia Zmluvy a/alebo z vášho porušenia práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Ustanovenia tohto odseku sú na prospech spoločnosti TheSoftware, každého z ich rodičov, dcérskych spoločností a/alebo pobočiek a každého z ich príslušných členov výboru, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá z týchto osôb a právnických osôb má právo tieto ustanovenia uplatniť a vyžadovať ich priamo voči vám na svoj vlastný účet.

TRETIE STRANY A WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo Vám ich odporúčať vrátane tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími stranami poskytovateľmi. Keďže TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto sa vyslovujete súhlas s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok a/alebo zdrojov. Okrem toho, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani za žiadne obchodné podmienky, pravidlá ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iný materiál, ktorý je dostupný alebo dostupný na takýchto webových stránkach tretích strán, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vzniknuté v súvislosti s týmto.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOCH

Používanie webovej stránky, ako aj všetky komentáre, spätne väzby, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré odovzdáte cez webovú stránku alebo v spojení s ňou, podliehajú naším pravidlám ochrany súkromia. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek osobne identifikovateľné informácie, ktoré ste nám poskytli, v súlade s pravidlami našej ochrany súkromia. Pre zobrazenie našich pravidiel ochrany súkromia prosím kliknite sem.

Akákoľvek snaha akéhokoľvek jednotlivca, či už zákazníka TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak rušiť prevádzku webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude dôsledne sledovať všetky dostupné právne kroky proti akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý sa dopustí takéhoto porušenia v súlade s platným zákonom a spravodlivosťou.