Terma

SKOP DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Perjanjian ini merangkumi seluruh perjanjian antara anda dan Perisian ini berkaitan dengan penggunaan laman web ini dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau serentak berkenaan dengan laman web ini. Kami boleh mengubah suai Perjanjian ini dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan disiarkan di laman web ini, dan anda perlu menyemak kembali Perjanjian sebelum menggunakan laman web ini. Dengan terus menggunakan laman web dan/atau Perkhidmatan ini, anda bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa tersebut. Oleh itu, anda perlu menyemak halaman ini secara berkala bagi memperoleh pembaruan dan/atau perubahan.

SYARAT-SYARAT

Laman web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan ini tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Penjual

Dengan menyelesaikan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh memperoleh atau mencuba memperoleh beberapa produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang terdapat di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang diberikan secara langsung oleh pembekal pihak ketiga, pengeluar atau pengedar bagi item tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan tentang item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara terhadap ketidakupayaan anda untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau dalam apa jua pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga apa-apa tuntutan berhubung dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan memberikan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Rasmi Pertandingan yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk berpeluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda harus melengkapkan borang pendaftaran yang berkenaan secara penuh. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak apa-apa Data Pendaftaran Pertandingan di mana ia ditentukan, atas budi bicara mutlak TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, ganda atau tidak boleh diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang mutlak.

PENYATAAN LESEN

Sebagai pengguna Laman Web ini, anda diberikan satu lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web ini, Kandungan dan bahan berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web ini dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Sebarang bahagian daripada Laman Web ini, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua bentuk atau disertakan dalam apa jua sistem pengambilan maklumat elektronik atau mekanikal. Anda tidak dibenarkan menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewakan beli, mengubah suai, mendekompilasi, membongkar hadam, membalikkan jurususah menjadi, atau memindahkan Laman Web ini, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan sebarang hak yang tidak secara nyata diberikan dalam Perjanjian ini. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana alat, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan operasi yang betul Laman Web ini. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberikan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang ke atas infrastruktur Kebenaran anda untuk menggunakan Laman Web ini, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindah milik.

HAK CIPTA MILIK

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, penukaran digital, perisian, perkhidmatan, dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, hak dagang, dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, hak milik intelektual). Menyalin, mendistribusikan semula, menerbitkan, atau menjual sebahagian mana-mana bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Pengambilan secara sistematik bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan dengan cara automatik atau sebarang bentuk pengepungan atau pengekstrakan data untuk membuat atau menyusun secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data, atau direktori tanpa kebenaran bertulis dari TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan, atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak merupakan pengabaian terhadap hak mana-mana hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon, dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang dengan tegas.

MEMASANG HYPERLINK KE LAMAN WEB, CO-BRANDING, “FRAMING” DAN/ATAU MERUJUK LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan kebenaran yang diberikan secara khusus oleh TheSoftware, tiada sesiapa diizinkan memasang hyperlink ke Laman Web atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotype, jenama dagangan, jenama atau bahan berhak cipta) ke laman web atau tempat web mereka untuk apa-apa sebab. Selanjutnya, “framing” Laman Web dan/atau merujuk Pemboleh Ubah Sumber Sebutan Seragam (“URL”) Laman Web di mana-mana media komersial atau tidak komersial tanpa kebenaran bertulis terdahulu dari TheSoftware adalah dilarang dengan tegas. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut keadaan, kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerosakan yang berkaitan dengan perkara tersebut.

SUNTING, PADAM DAN MODIFIKASI

Kami berhak atas budi bicara tunggal kami untuk menyunting dan/atau memadam dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEMUDARATAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko sendiri. Perisian ini tidak menjamin bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mempertanggungjawabkan dan membebaskan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan afiliasi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan kongsi co-branders dan/atau yang lain, dari segala tuntutan dan kos apa jua (termasuk yuran peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau hukuman yang dibuat oleh pihak ketiga disebabkan oleh atau timbul daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam sebarang Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk kepentingan TheSoftware, setiap ibu bapa, anak syarikat dan/atau afiliasi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menuntut dan menguatkuasakan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

LAMAN WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web atau merujuk anda kepada sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesahkan, dan tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan terhadap, sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain yang ada atau boleh didapati daripada laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, adalah tertakluk kepada dasar privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan mana-mana maklumat peribadi yang disediakan oleh anda, selaras dengan terma-terma dasar privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengacau, merosakkan dan/atau mencampuri operasi Laman Web ini, merupakan satu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan teliti menuntut apa-apa jua penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya mengikut undang-undang dan keadilan.