Terminy

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania ze Strony internetowej. Umowa stanowi jedyny i wyłączny dokument pomiędzy Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania ze Strony internetowej i zastępuje wszelkie poprzednie lub bieżące umowy, oświadczenia, gwarancje i/lub porozumienia dotyczące Strony internetowej. Możemy zmieniać Umowę w dowolnym czasie według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia Ciebie. Najnowsza Wersja Umowy zostanie opublikowana na Stronie internetowej, i powinieneś zapoznać się z Umową przed korzystaniem ze Strony internetowej. Kontynuując korzystanie ze Strony internetowej i/lub Usług, niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie wszystkich warunków i postanowień zawartych w aktualnie obowiązującej Umowie. Dlatego powinieneś regularnie sprawdzać tę stronę w celu uzyskania informacji o aktualizacjach i/lub zmianach.

WYMAGANIA

Strona internetowa i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie poniżej osiemnastego roku życia (18). Jeśli masz mniej niż osiemnaście lat (18), nie masz prawa korzystać z Strony internetowej i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie mogą zawierać opisy, które są dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów stron trzecich. TheSoftware nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy tych przedmiotów są dokładne i kompletne. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej ani za jakiekolwiek spory związane z sprzedawcą, dystrybutorem i ostatecznymi konsumentami produktu. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za żadne roszczenia związane z produktami i/lub usługami oferowanymi na stronie.

KONKURSY

Okazjonalnie, TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Poprzez udostępnienie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z formularzem rejestracyjnym odpowiednim dla danego konkursu oraz akceptowanie oficjalnych zasad konkursu stosujących się do każdego konkursu, możesz wziąć udział w losowaniu nagród promocyjnych oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach dostępnych na stronie internetowej, musisz najpierw wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się udostępnić prawdziwe, dokładne, aktualne i kompleksowe dane rejestracji konkursowej. TheSoftware ma prawo odrzucić jakiekolwiek dane rejestracji konkursowej, jeśli stwierdzi, że w pełniana wola jednoosobowa TheSoftware (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; lub (ii) dane rejestracji konkursowej, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, powielone lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria dotyczące danych rejestracji według własnego uznania.

LICENCJA PRZYZNANA

Jako użytkownik Strony, otrzymujesz nieekskluzywną, nieprzenośną, odwołalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie ze Strony internetowej, treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie w dowolnym celu zakończyć tę licencję. Możesz korzystać z Strony internetowej i treści na jednym komputerze w celach osobistych i niekomercyjnych. Żadna część Strony internetowej, treści, konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączana do żadnego systemu przetwarzania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, udawać, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części, przekształcać z powrotem w kod źródłowy lub przenosić Strony internetowej, treści, konkursów i/lub Usług ani żadnej ich części. Oprogramowanie zastrzega wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny, które ingerują lub próbują ingerować w prawidłowe funkcjonowanie Strony internetowej. Nie możesz podejmować żadnych działań, które naruszają lub nieproporcjonalnie obciążają infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony internetowej, treści, konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, przekład magnetyczny, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne kwestie związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione przez odpowiednie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności (w tym, lecz nie ograniczając się do, własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikowanie lub sprzedaż przez Ciebie jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest ściśle zabronione. Systematyczne pobieranie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy scrapingu lub ekstrakcji danych w celu utworzenia lub kompilacji, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej treści, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczenie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware, jak również wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Korzystanie z dowolnego znaku towarowego bez właściwej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

Hiperłączenie do strony internetowej, współbranding, „ramowanie” i/lub powoływanie się na stronę internetową jest zabronione

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może hiperlinkować Strony internetowej lub jej części (w tym, ale nie wyłącznie, logotypy, znaki towarowe, branding lub materiały objęte prawem autorskim) do swojej strony internetowej lub miejsca w sieci z jakiegokolwiek powodu. Ponadto „ramowanie” Strony internetowej i/lub odwoływanie się do jednolitego lokalizatora zasobów („URL”) Strony internetowej w jakiejkolwiek komercyjnej lub niekomercyjnej mediach bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. Wyraźnie zgadzasz się współpracować ze Stroną internetową w celu usunięcia lub zaniechania jakiejkolwiek treści lub działalności. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

OGLENIJ ZA SZKODY WYWOŁANE PRZEZ POBRANIA

Odciążenie od szkód wynikłych z pobierania Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Twórcy oprogramowania nie dają żadnej gwarancji, że takie pobierania są wolne od uszkadzających kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

REKOMPENSATA

Zgadzasz się na zwolnienie z odpowiedzialności i na zabezpieczenie TheSoftware, ich rodziców, filii i afiliatów, a także każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i/lub innych partnerów, od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych kosztów sądowych), szkód, procesów, kosztów, żądań i/lub wyroków jakichkolwiek, zgłaszanych przez jakąkolwiek stronę trzecią, wynikających z: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego akapitu korzystne są dla TheSoftware, ich rodziców, filii i/lub afiliatów, a także dla każdego z ich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każdy z tych osób i podmiotów ma prawo bezpośredniego dochodzenia i egzekwowania tych postanowień przeciwko tobie we własnym imieniu.

STRONY INTERNETOWE TRZECIEJ STRONY

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, ale nie tylko, tych należących i zarządzanych przez Dostawców Stron Trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności ani obowiązku za jakiekolwiek warunki i zasady, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające z ich użycia.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z Witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, Dane Rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem lub w związku z Witryną, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących Twojego korzystania z Witryny oraz wszelkich innych dostarczonych przez Ciebie danych osobowych zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknij tutaj.

Każda próba przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizowania i/lub zakłócania działania strony internetowej stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do wszelkich dostępnych środków zaradczych wobec każdej osoby lub podmiotu łamiącego te zasady w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.