Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVA SJEDNÁNÍ

Souhlasíte s podmínkami stanovenými v Smlouvě týkající se vašeho používání Webové stránky. Smlouva představuje celou a jedinou dohodu mezi vámi a Softwarovou firmou týkající se vašeho používání Webové stránky a převyšuje všechny předchozí nebo současné dohody, vyjádření, záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Můžeme upravit Smlouvu podle svého uvážení, bez konkrétního upozornění vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste si před použitím Webové stránky pročíst Smlouvu. Vaším dalším používáním Webové stránky a/nebo Služeb tímto souhlasíte s dodržováním všech podmínek stanovených ve Smlouvě platných v daný čas. Proto byste měli pravidelně kontrolovat tuto stránku pro aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webové stránky a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webové stránky a služby nejsou určeny k používání jednotlivci mladším osmnácti (18) let. Pokud jste mladší osmnácti (18) let, nemáte oprávnění používat a/nebo přistupovat k webovým stránkám a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Dodavatelské služby

Vyhledáním a vyplněním příslušného formuláře objednávky si můžete získat nebo se pokusit získat určité výrobky a/nebo služby ze stránek. Na stránkách jsou prezentovány výrobky a/nebo služby, jejichž popisy jsou přímo poskytovány výrobcem nebo distributorem předmětných výrobků třetí strany. Software neručí za to, že popisy těchto výrobků jsou přesné nebo úplné. Chápete a souhlasíte s tím, že Software není zodpovědný nebo odpovědný jakýmkoli způsobem za vaši neschopnost získat výrobky a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se smluvním prodejcem, distributorem a uživateli produktu. Chápete a souhlasíte s tím, že Software neodpovídá vám ani žádné třetí straně za jakoukoli žalobu v souvislosti s nabízenými výrobky a/nebo službami na stránkách.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytováním pravdivých a přesných informací v souvislosti se příslušným registračním formulářem soutěže a smluvními podmínkami soutěže, které se vztahují na každou soutěž, můžete vstoupit s šancí na výhru propagačních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li vstoupit do soutěží uvedených na webových stránkách, musíte nejprve plně vyplnit příslušný přihlašovací formulář. Souhlasíte s poskytováním pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci soutěže. TheSoftware si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli údaje o registraci soutěže, v případě, že se zjistí, že: (i) porušujete jakýkoli část smlouvy; a/nebo (ii) poskytnuté údaje o registraci soutěže jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli a z vlastního uvážení změnit kritéria registrace údajů.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webové stránky jste udělen(ne) nevýhradní, ne(overitelnou) přenosnou, odvolatelnou a omezenou licenci pro přístup a používání webové stránky, obsahu a souvisejícího materiálu v souladu s dohodou. TheSoftware může tuto licenci kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu. Webovou stránku a obsah můžete používat na jednom počítači pro vlastní osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována žádnou formou nebo začleněna do jakéhokoli systému pro vyhledávání informací, elektronického nebo mechanického. Není vám dovoleno používat, kopírovat, emulovat, klonovat, pronajmout, pronajmout, prodat, modifikovat, dekompilovat, rozložit, inženýrství zpět nebo převést webovou stránku, obsah, soutěže a/nebo služby nebo kteroukoli jejich část. TheSoftware si vyhrazuje všechna práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Není vám dovoleno používat žádné zařízení, software nebo rutinu pro rušení nebo pokus o rušení správného fungování webové stránky. Není vám dovoleno podniknout žádnou akci, která by měla nepřiměřený nebo nepoměrně velkou zátěž na infrastrukturu TheSoftware. Vaše právo používat webové stránky, obsah, soutěže a/nebo služby není přenosné.

VLASTNICKÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální převod, software, služby a další věci související s Webovou stránkou, Obsahem, Soutěžemi a Službami jsou chráněny podle příslušného autorského práva, ochranných známek a dalších vlastnických (včetně, ale neomezeně, práv duševního vlastnictví) práv. Jakékoli kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoli části Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb je přísně zakázáno. Systématické čerpání materiálu z Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb automatizovanými prostředky nebo jakýmkoli jiným způsobem stahování nebo extrakce dat za účelem vytvoření či kompilace, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nezískáváte vlastnická práva k žádnému obsahu, dokumentu, software, službám nebo jiným materiálům zobrazeným na nebo prostřednictvím Webové stránky, Obsahu, Soutěží a/nebo Služeb. Zveřejnění informací nebo materiálů na Webové stránce, nebo prostřednictvím Služeb, společností TheSoftware nezakládá zřeknutí se jakéhokoli práva k těmto informacím a/nebo materiálům. Název a logo TheSoftware, a všechna související grafika, ikony a názvy služeb, jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazující se na Webové stránce nebo prostřednictvím Služeb jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. Použití jakékoli ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, SPOLUPRÁCE NA ZNAMKOVÁNÍ, “FRAMING” A/NEBO REFERENCING WEBU ZAKÁZÁNO

Pokud není výslovně autorizován TheSoftware, nikdo nesmí vytvořit hyperlink na webové stránky nebo na jejich části (včetně, ale nejomezeně, logotypů, ochranných známek, značek nebo autorských materiálů), na své webové stránky či místo pro jakýkoli důvod. Dále je přísně zakázáno ”framing” webu a/nebo reference na Uniform Resource Locator (”URL”) webu v jakémkoli komerčním nebo nekomerčním médiu bez předchozího výslovného písemného souhlasu TheSoftware. Vy specificky souhlasíte s tím, že budete spolupracovat se webem na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete odpovědní za všechny s tím spojené škody.

UPRAVOVÁNÍ, MAZÁNÍ A ÚPRAVA

Vyhrazujeme si právo v našem výhradním uvážení upravit a/nebo smazat všechny dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHNUTÍM SOUBORŮ

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software nenabízí žádnou záruku, že tyto soubory jsou bez poškozených počítačových kódů, včetně, ale neomezeně, virů a červů.

INDEMNIFIKACE

Souhlasíte s tím, že budete odškodňovat a chránit TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných a přidružených společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolupracovníků a/nebo jiných partnerů bez úhony proti jakýmkoli nárokům, výdajům (včetně rozumných odměn advokátů), škodám, žalobám, nákladům, požadavkům a/nebo soudním rozhodnutím, která mají jakékoliv třetí strany k důsledku nebo vyplývající z: (a) vašeho používání webových stránek, služeb, obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vašeho porušení dohody; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou v zájmu TheSoftware, každého z jejich rodičů, dceřiných a/nebo přidružených společností, a každého z příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každá z těchto fyzických osob a právnických osob bude mít právo uplatňovat tato ustanovení přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch.

WEBOVÁ STRÁNKA TŘETÍCH STRAN

Webová stránka může poskytovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkazovat na jiné internetové stránky a/nebo zdroje, včetně, ale nejen, těch, které vlastní a provozují třetí strany. Protože TheSoftware nemá kontrolu nad takovými webovými stránkami a/nebo zdroji třetích stran, tímto potvrzujete a souhlasíte, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových webových stránek a/nebo zdrojů třetích stran. Kromě toho TheSoftware nezastává, a nenese odpovědnost za, žádné obchodní podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, výrobky a/nebo další materiály na nebo dostupné ze stran třetích stran, ani za jakékoli škody a/nebo ztráty vzniklé tímto.

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ/INFORMACE O NÁVŠTĚVNÍCÍCH

Používání webové stránky a veškerých komentářů, zpětných vazeb, informací, registračních údajů a/nebo materiálu, které předkládáte přes webovou stránku nebo ve spojitosti s webovou stránkou, podléhá zásadám na ochranu soukromí. Vyhrazujeme si právo používat veškeré informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny další osobně identifikovatelné informace poskytnuté vám, v souladu s podmínkami naší zásady ochrany soukromí. Pro zobrazení naší zásady ochrany soukromí, klepněte zde.

Pokud kdokoli, bez ohledu na to, zda je zákazníkem společnosti TheSoftware, se pokusí poškodit, zničit, vandalizovat, manipulovat s nebo jinak rušit provoz webové stránky, jedná se o porušení trestního i civilního práva a společnost TheSoftware bude pečlivě postupovat proti jakémukoli jednotlivému nebo subjektu, který se takového jednání dopustí, a to do plné míry stanovené zákonem a spravedlností.