Voorwaarden

OMVANG EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de gehele en enige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De nieuwste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te raadplegen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen die zijn opgenomen in de Overeenkomst die op dat moment van kracht is. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten volgens de geldende wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je onder de leeftijd van achttien (18) jaar bent, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Vendor Services

Door de toepasselijke aankooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen via de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van deze artikelen (derde partij). TheSoftware staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke artikelen. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten via de Website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en accurate informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u meedingen naar de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om echte, accurate, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen als is vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en / of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, de criteria voor registratiegegevens wijzigen.

LIENTIEOVEREENKOMST

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van de website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig informatiesysteem voor informatie-uitwisseling, elektronisch of mechanisch. U mag de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of een deel daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineering of overdragen. De software behoudt alle rechten voor die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting vormt voor de infrastructuur van de software. Uw recht om de website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Het systematisch ophalen van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een collectie, compilatie, database of directory te creëren, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de diensten, door TheSoftware houdt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen in. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website verschijnen of via de diensten, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

KOPPEL VIJFTIEN “HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal) koppelen aan hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het strikt verboden om de Website te “framen” en/of de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website te refereren in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om met de Website samen te werken om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk zult zijn voor alle daarmee gepaard gaande schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van beschadigende computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

VRIJWARING

U stemt ermee in TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, en elk van hun respectieve leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en te beschermen tegen alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen in deze paragraaf zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun ouders, dochterondernemingen en/of gelieerde bedrijven, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten en/of u doorverwijzen, inclusief, maar niet beperkt tot, websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware geen termen en voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites van derden, en is zij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade en/of verlies die daaruit voortvloeit.

PRIVACYBELEID/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, zijn onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging door een individu, ongeacht of hij wel of niet een klant is van TheSoftware, om schade te veroorzaken, vernietigen, manipuleren, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en het civiel recht. TheSoftware zal in dit verband stappen ondernemen tegen elk individu of elke entiteit die hierin in overtreding is, in de ruimste mate toegestaan door de wet en rechtvaardigheid.