Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som anges i Avtalet avseende din användning av Webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och The Software avseende din användning av Webbplatsen och ersätter alla tidigare eller samtida avtal, företrädare, garantier och/eller förståelser avseende Webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget godtycke, utan särskild information till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på Webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder Webbplatsen. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla villkor och bestämmelser som finns i Avtalet som är giltiga vid den tiden. Du bör därför regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller ändringar.

KRAV

Webbplatsen och tjänsterna är endast tillgängliga för individer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag. Webbplatsen och tjänsterna är inte avsedda att användas av personer under arton (18) år. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt webbplatsen och/eller tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörtjänster

Genom att fylla i relevanta inköpsorderformulär kan du få eller försöka få vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. Produkterna och/eller tjänsterna som visas på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer såsom tillverkare eller distributörer av sådana artiklar. TheSoftware intygar inte att beskrivningarna av sådana artiklar är korrekta eller fullständiga. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte är ansvarig på något sätt för din oförmåga att få produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributörer och slutkonsumenter. Du förstår och samtycker till att TheSoftware inte kommer att vara ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon anspråk i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware specialpriser och andra utmärkelser genom Tävlingar. Genom att tillhandahålla sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga registreringsblanketten för Tävlingen och godkänna de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling, kan du delta för chansen att vinna de specialpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten i sin helhet. Du samtycker till att tillhandahålla sann, korrekt, aktuell och fullständig information vid registreringen för Tävlingen. TheSoftware har rätt att avvisa varje registreringsinformation för Tävlingen där det, enligt TheSoftwares ensamma och exklusiva bedömning, har fastställts att: (i) du har brutit mot någon del av Avtalet, och/eller (ii) den registreringsinformation för Tävlingen som du har lämnat är ofullständig, bedräglig, en kopia eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst ändra kriterierna för registreringsinformationen efter eget gottfinnande.

Licens beviljad

Som användare av webbplatsen erhåller du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. Programvaran kan när som helst avsluta denna licens av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga, icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationssystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klonera, hyra, leasa, sälja, ändra, dekompilera, demontera, återkonstruera eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna eller någon del därav. Programvaran förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som pålägger en oskälig eller orimligt stor belastning på Programvarans infrastruktur. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är inte överförbar.

UPPHOVSRÄTT

Innehåll, organisation, grafik, design, kompilering, magnetisk översättning, digital omvandling, programvara, tjänster och andra ärenden relaterade till webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna är skyddade enligt tillämpliga upphovsrättslagar, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiserade medel eller annan form av skrapning eller dataskydd i syfte att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, kompilering, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätter till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som visas på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, av TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rättighet till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla associerade grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är äganderätten för sina respektive ägare. Användning av något varumärke utan det tillämpliga ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

ATT HYPERLÄNKA TILL WEBBPLATSEN, SAMVERKA, ”FRAMING” OCH/ELLER REFERERA WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Såvida det inte uttryckligen har godkänts av TheSoftware, får ingen hyperlänka till Webbplatsen, eller delar av Webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, firmanamn eller upphovsrättsskyddat material), på sin egen webbplats eller något annat webbforum, oavsett anledning. Dessutom är det strängt förbjudet att ”framea” Webbplatsen och/eller referera till Uniform Resource Locator (URL) för Webbplatsen i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan förhands-uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller stoppa eventuellt sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Du erkänner härmed att du kan hållas ansvarig för alla eventuella skador som är förknippade med detta.

REDIGERING, RADERING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande redigera och/eller radera alla dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSBEGÄRAN FÖR SKADA ORSAKAD AV NERLADDNING

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware lämnar ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från skadlig kod, inklusive men inte begränsat till virus och maskar.

FÖRSÄKRAN

Du samtycker att ersätta och hålla TheSoftware, samt deras föräldrar, dotterbolag och dotterbolag, och var och en av deras respektive medlemmar, chefer, direktörer, anställda, agenter, samarbetsparters och/eller andra partner oskadliga mot alla krav och kostnader (inklusive skäliga advokatkostnader), skador, stämningar, kostnader, krav och/eller domar av någon tredje part, som uppstår på grund av eller som följd av: (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i något tävlingsmoment; (b) ditt brott mot avtalet; och/eller (c) ditt kränkande av någon annans rättigheter och/eller företag. Bestämmelserna i detta stycke är till förmån för TheSoftware, samt deras föräldrar, dotterbolag och/eller dotterbolag, samt var och en av deras respektive chefer, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och företag har rätt att på egen vägnar hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt gentemot dig.

TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Webbplatsen kan tillhandahålla länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet-webbplatser och/eller resurser, inklusive de som ägs och drivs av tredjepartsleverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser, erkänner och godkänner du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredjepartswebbplatser och/eller resurser. Dessutom, godkänner du härmed att TheSoftware inte stödjer och inte ansvarar för, några villkor, integritetspolicyer, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller andra material på eller tillgängliga från sådana tredjepartswebbplatser eller resurser, eller för några skador och/eller förluster som uppstår därav.

INTREGITETSPOLICY/BESÖKARINFORMATION

Användning av webbplatsen och alla kommentarer, återkoppling, information, Registreringsdata och/eller material som du lämnar in genom eller i samband med webbplatsen omfattas av vår Integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen och all annan personlig identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår Integritetspolicy. För att se vår Integritetspolicy, klicka här.

Alla försök av någon individ, oavsett om de är en TheSoftware kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa drift av webbplatsen, är en överträdelse av brotts- och civilrätt och TheSoftware kommer noggrant driva alla befogenheter i detta avseende mot någon individ eller enhet som bryter mot detta i den utsträckning som är tillåten enligt lag och rättvisa.